Všeobecné obchodné podmienky
o poskytovaní služieb WEBY GROUP s.r.o.

1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len „VOP“/ spolu so všetkými ostatnými zmluvnými dokumentmi vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

2. Vymedzenie základných pojmov

2.1 "Objednávateľ" fyzická osoba alebo právnická osoba vstupujúca do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom. Za Objednávateľa sú oprávnené konať vždy len osoby uvedené v písomnej zmluve alebo objednávke.

2.2 "Poskytovateľ" spoločnosť WEBY GROUP, s. r. o.

2.3 „Objednávka“ je dokument, ktorý buď samostatne, alebo s inými zmluvnými dokumentmi, vymedzuje obsah zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. Poskytovateľ potvrdzuje súhlas s týmito VOP a preberá na seba práva a povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú.

2.4 "Dôvernou informáciou" sa rozumie akákoľvek informácia o Objednávateľovi, ktorú sa Poskytovateľ dozvie v súvislosti s napĺňaním predmetu uzatvorenej zmluvy, ktorá nie je verejne prístupná a nie je určená tretím osobám.

2.5 „Web aplikácia“ program v počítačových systémoch a na internete, ktorý umožňuje Objednávateľovi pracovať s údajmi. Údaje môžu obsahovať texty, zvuky, obrázky aj video.

2.5 "Server" súbor hardwarového a softwarového vybavenia, na ktorom sú umiestnené www stránky, spravované www aplikácie a iné poskytované služby Poskytovateľom.

2.6 "Technická prestávka" je plánovaný stav, kedy Poskytovateľ po nevyhnutnú dobu obmedzí alebo vylúči možnosť využívania poskytovaných služieb Objednávateľom. Technická prestávka slúži na zabezpečenie bezproblémového využívania poskytovaných služieb.

3. Predmet zmluvného vzťahu

3.1 Predmetom zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom je poskytovanie služieb Poskytovateľom vždy špecifikovaných v písomnej objednávke, podpísanej osobou oprávnenou konať za Objednávateľa, a to za platnosti týchto VOP.

4. Objednávanie poskytovaných služieb, resp. produktov Poskytovateľa

4.1Objednávateľ má právo objednať si akékoľvek služby, prípadne produkty nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke Poskytovateľa, a to za podmienok uvedených v týchto VOP.

4.2 Služba, prípadne produkt poskytovaný Poskytovateľom, sa považuje za objednaný doručením podpísanej písomnej objednávky Objednávateľom Poskytovateľovi.

4.3 Písomná podpísaná objednávka odovzdaná Poskytovateľovi je záväzná a je ju možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

5.1.1 Podpísaním objednávky sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť cenu objednaných a poskytnutých služieb.

5.1.2 Objednávateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služieb, o ktorú Poskytovateľ Objednávateľa požiada.

5.1.3 Ak si Objednávateľ od Poskytovateľa objedná webhostingové služby, zaväzuje sa tieto neposkytovať tretej osobe a to tak odplatne ako aj bezodplatne.

5.1.4 Objednávateľ má právo objednať si, vytvoriť a umiestniť vlastnú webaplikáciu na serveri Poskytovateľa, a to v súlade s podmienkami a pravidlami upravujúcimi umiestnenie takejto aplikácie, ktoré sú Objednávateľovi k dispozícii na www.webygroup.sk/pravidla-pouzivanie-hostingu.xhtml.

5.1.5 Objednávateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by neoprávnene zasahoval do servera poskytovateľa, a tiež sa zaväzuje zabrániť prípadnému neoprávnenému zásahu tretích osôb do servera poskytovateľa, zdržať sa konania, ktoré by smerovalo k šíreniu nevyžiadanej pošty na Internete, a tiež sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy Poskytovateľa. V prípade činnosti Objednávateľa, v rozpore so záväzkami uvedenými v tomto článku VOP, má Poskytovateľ právo od zmluvy odstúpiť, a to dňom doručenia písomnej výpovede Objednávateľovi.

5.1.6 Objednávateľ je zodpovedný za všetky škody a vzniknuté náklady Poskytovateľa a jeho klientov, ak ním vytvorená a umiestnená vlastná webaplikácia, vyhotovená a umiestnená podľa bodu 5.1.4, spôsobí znemožnenie poskytovania služieb na serveri alebo umožní prienik alebo šírenie nevyžiadanej pošty /bližšie uvedené podmienky na http://info.webygroup.sk/pravidla.xhtml/ alebo zapríčiní neautorizovanú činnosť tretích osôb na serveri Poskytovateľa.

5.1.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude pri využívaní služieb poskytovaných Poskytovateľom používať prvky rasizmu, xenofóbie, pornografie alebo akékoľvek iné zakázané prvky, ktorých zverejnenie na Internete by bolo v rozpore s právom alebo morálkou, a ktoré sú spôsobilé narušovať etické a morálne princípy demokratickej spoločnosti.

5.1.8 Zmluvné strany sa dohodli, že skutočnosť, že Objednávateľ zaplatí faktúru vystavenú Poskytovateľom za poskytnuté služby resp. odovzdané dielo, je zároveň potvrdením, že služby alebo dielo boli poskytnuté resp. vyhotovené riadne a včas podľa požiadaviek Objednávateľa a nemajú nijaké vady.

5.1.9 Objednávateľ odovzdaním písomnej objednávky Poskytovateľovi dáva Poskytovateľovi súhlas na zasielanie informačných e-mailov súvisiacich s poskytovanými službami do e-mailovej schránky Objednávateľa, a to podľa uváženia Poskytovateľa.

5.1.10 Ak Objednávateľ akoukoľvek činnosťou spôsobí škodu Poskytovateľovi a Poskytovateľ vzniknutú škodu vyčísli a vyzve Objednávateľa k jej úhrade, je Objednávateľ povinný do 15 dní odo dňa výzvy danú škodu uhradiť.

5.2 Práva a povinnosti poskytovateľa

5.2.1 Poskytovateľ je povinný v súlade s objednávkou, prípadne v súlade s inými dokumentmi vymedzujúcimi obsah zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom za platnosti týchto VOP, poskytnúť Objednávateľovi služby v dohodnutom rozsahu a v kvalite, akú si objednaná služba vyžaduje.

5.2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude uchovávať v tajnosti a chrániť pred zverejnením dôverné informácie charakterizované v bode 2.4 týchto VOP, ktoré sa dozvedel o Objednávateľovi pri napĺňaní predmetu zmluvného vzťahu, ibaže mu Objednávateľ dal na sprístupnenie týchto informácií tretím osobám písomný súhlas. V prípade udelenia písomného súhlasu podľa tohto článku VOP, nezodpovedá Poskytovateľ za ich ďalšie zverejnenie. Poskytovateľ je zaviazaný predmetné informácie uchovávať v tajnosti len za predpokladu, že sa dozvie, že ide o dôverné informácie podľa bodu 2.4 VOP. Uvedený zákaz sa netýka sprístupňovania dôverných informácií zamestnancom alebo iným spolupracovníkom poskytovateľa, ktoré im v nevyhnutnej miere poskytne za účelom plnenia zmluvného záväzku.

5.2.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ľubovoľne zasiahnuť do zverejneného obsahu Objednávateľa, prípadne dočasne alebo aj trvalo pozastaviť dodávku poskytovaných služieb Objednávateľovi (ďalej len „zásah“) aj bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj odstúpiť od zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení, v nasledovných prípadoch: (i) v prípade, že bude mať za to, že ide o nedovolené konanie popísané v bode 5.1.7 týchto VOP /ďalej len „nedovolený obsah“ alebo aj „nedovolené konanie“ (ii) v prípade, že je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek faktúry od Poskytovateľa 14 dní po jej splatnosti, a to až dovtedy, kým Objednávateľ nepredloží Poskytovateľovi doklad o úhrade všetkých faktúr, (iii) že internetová aplikácia alebo spôsob akým Objednávateľ využíva poskytovanú službu obmedzuje plnohodnotné využívanie služieb inými klientmi Poskytovateľa alebo akokoľvek inak obmedzuje alebo poškodzuje Poskytovateľa, (iv) v prípade, že Objednávateľ nedodrží záväzky uvedené v bode 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 týchto VOP. V prípade nutnosti zásahu Poskytovateľa uskutočneného podľa tohto článku VOP sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi fakturovanú cenu nákladov spojených s jeho uskutočnením. V prípade, že Poskytovateľ pristúpi k pozastaveniu poskytovaných služieb v dôsledku konania Objednávateľa popísaného v tomto článku VOP, povinnosť zaplatiť cenu za poskytované služby Poskytovateľom vo fakturovanej výške nie je tým dotknutá.

5.2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že technické prestávky podľa bodu 2.6 týchto VOP bude uskutočňovať najmä medzi 21. – 06. hod SEČ v maximálnej dĺžke jednej hodiny v jednom dni a to v maximálnom počte dve technické prestávky za jeden mesiac.

5.2.5 Poskytovateľ si vyhradzuje právo umiestniť na ním vyhotovené www stránky odkaz na svoju www stránku.

5.2.6 Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie resp. obmedzenie dodávky resp. chodu poskytovaných služieb v prípade, že prerušenie nezavinil.

5.2.7 Poskytovateľ (sprostredkovateľ) prehlasuje, že akékoľvek dátové súbory, ktoré sú predmetom zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom služby, chráni primerane v zmysle požiadaviek Zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

6.Doba trvania a ukončenie zmluvného vzťahu

6.1. Zmluvný vzťah Poskytovateľa s Objednávateľom trvá po dobu uvedenú v písomnej objednávke. Ak nie je v objednávke uvedená doba trvania zmluvy, má sa za to, že zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom je dohodnutý na dobu neurčitú.

6.2 Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu určitú

6.2.1 Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu určitú sa uzatvára na obdobie uvedené v podpísanej objednávke.

6.2.2 Ak zo zmluvy alebo písomnej objednávky nevyplýva niečo iné, nemôže žiadna zo zmluvných strán vypovedať zmluvný vzťah uzavretý na dobu určitú.

6.3 Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú

6.3.1 Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú je oprávnená vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu, podľa podmienok dohodnutých v bode 6.3.2 týchto VOP.

6.3.2 Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú je možné vypovedať doručením písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na skrátení výpovednej doby, a to na základe písomne uzatvorenej „dohody o skrátení výpovednej doby“ podpísanej oboma zmluvnými stranami.

6.3.3 V prípade, že Objednávateľ s Poskytovateľom má uzatvorený zmluvný vzťah na dobu neurčitú so štvrťročnou alebo ročnou fakturáciu ceny za poskytované služby, takýto zmluvný vzťah na základe doručenej písomnej výpovede Poskytovateľovi zanikne v posledný deň už začatého fakturovaného obdobia.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Podpísaním písomnej objednávky zmluvné strany potvrdzujú, že si tieto VOP zverejnené na www.webygroup.sk/vop.xhtml, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou písomnej objednávky, prečítali a ich obsahu plne porozumeli.

7.2 Zmluvné strany podpisom objednávky potvrdzujú, že do zmluvného vzťahu vstúpili na základe slobodnej a vážnej vôle, žiadna zo strán nekonala v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, informácie uvedené v písomnej objednávke ako aj tieto VOP si riadne prečítali, porozumeli ich obsahu a jednotlivým pojmom, riadne si vysvetlili význam jednotlivých pojmov, porozumeli im a na znak súhlasu s objednávkou ako aj týmito VOP podpísali písomnú objednávku.

7.3. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka dohodli, že ich zmluvné vzťahy sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.

7.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto VOP kedykoľvek, o čom zašle Objednávateľovi informáciu e-mailom. Zmenené VOP vstúpia vždy do platnosti v deň uvedený v odoslanom e-maili.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ Objednávateľovi doručuje všetky písomnosti na adresu uvedenú v písomnej objednávke, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade pochybnosti Poskytovateľa o adrese, na ktorej má Objednávateľ, ktorý je právnickou osobou, sídlo, považuje sa za adresu na doručovanie adresa uvedená v živnostenskom, obchodnom alebo inom obdobnom registri.

7.6 V prípade, ak bude podľa týchto obchodných podmienok potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo poslednej objednávke, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

7.7 Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny a to najmä zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu, ktorý je pre zmluvu rozhodujúci atď. V prípade, ak takúto zmenu neoznámia, zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú.

7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú zo vzájomného zmluvného vzťahu, vrátane jeho prípadných zmien alebo dodatkov, sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane akýchkoľvek nárokov z nehoj vyplývajúcich alebo s súvisiacich včítane nároku na náhradu spôsobenej ujmy alebo škody alebo sporov o vydanie bezdôvodného obohatenia súvisiaceho s týmto zmluvným vzťahom a jeho prípadných zmien alebo dodatkov, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní nezávislým rozhodcom stáleho Rozhodcovského súdu pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o. so sídlom Makovického 3, 010 01 Žilina, IČO: 36414603 podľa Rokovacieho poriadku tohoto Rozhodcovského súdu, strany sa jeho rozhodnutiu podrobia a jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.