• Úvod >
  • Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť WEBY GROUP s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytujete na stránkach www.webyhosting.sk. Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Kontaktné informácie:  WEBY GROUP s.r.o., Nižovec 2A, 960 01 Zvolen, e-mail: info@webygroup.sk, IČO: 36046884, DIČ: 2020069535

1. Aké osobné údaje spracovávame

A. Osobné údaje z kontaktných formulárov

V kontaktných formulároch na našich stránkach nás môžete požiadať o viac informácií o produktoch a službách, ktoré ponúkame. Aby sme Vám mohli žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje: e-mailová adresa, meno, telefónne číslo, mesto.

B. Osobné údaje uvedené pri online objednávke hostingu
Ak si objednáte hosting cez internet spracúvame vaše osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, mesto, PSČ, email, telefón iba za účelom vybavenia Vašej objednávky.

Súčasťou objednanej služby sú obslužné emaily typu: potvrdenie objednávky, zaslanie predfaktúry, alebo pravidelné zasielanie faktúr.
Súčasťou objednanej služby je aj odber informačných správ ohľadne servisu zasielaný emailom: napr. informácie o servisných zásahoch na hostingových serveroch, bezpečnostné upozornenia na spamové a hackerské praktiky a pod. Obslužné a servisné maily nie je možné zrušiť, lebo sú súčasťou poskytovaných služieb a majú vplyv na plynulosť a kvalitu poskytovanej služby.

C. Jednorázové zaslanie ebooku 8 tipov ako vybrať dobrú doménu
Vaše osobné údaje (email) spracujeme jednorázovo len za účelom zaslania 8 tipov ako vybrať dobrú doménu. Súhlas so zaslaním potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email.  Tým zabezpečujeme kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre zadanú emailovú adresu a táto patrí vám.

Neplnoletí
Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme naše služby osobám mladším ako 16 rokov.V prípade, že ste mladší, budete na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu. 

D. Štatistické údaje prezeranosti stránok
Naše webové stránky využívajú súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe. Viac o tom, ako využívame cookies »

2. Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám. 

Všetky údaje, ktoré zadáte do dotazníka sú prenášané zakódovane certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom a sprostredkovateľom. Zaväzujeme sa, rovnako ako naši pracovníci, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. 

V prípade vášho záujmu o osobné stretnutie s naším odborným konzultantom, alebo obchodným zástupcom, a tento je naším oprávneným zmluvným sprostredkovateľom, poskytneme mu vaše osobné údaje pre účel poskytnutia žiadanej služby. Ten spracuje vaše osobné údaje iba za účelom poskytnutia služby, alebo informácie ktorú ste žiadali a iba po dobu nevyhnutnú pre jej poskytnutie. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje iba v tomto rozsahu a v súlade a platnou legislatívou. Vaše osobné údaje súčasne chránime aj podpísaním zmluvy so záväzkom mlčanlivosti po dobu platnosti, ako aj po jej skončení.

3. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje získané cez kontaktné formuláre na stránkach spracovávame počas poskytovania žiadanej služby - osobné stretnutie, poskytnutie informácií o produktoch a službách.

Osobné údaje, spracovávané z dôvodu objednávky služieb budú uchovávané po dobu plnenia  služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje (email) na zaslanie 8 tipov ako vybrať dobrú doménu budú použité jednorázovo po dobu nevyhnutne potrebnú na zaslanie ebooku. 

4. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

Ak prejavíte záujem o naše produkty a služby, o osobné stretnutie, alebo máte dotaz ohľadne našich služieb, spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 1A na právnom základe Oprávnený záujem.

Ak sa rozhodnete používať naše platené služby na základe zmluvy, evidujeme vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 1B na právnom základe Plnenie zmluvy a iba za účelom splnenia záväzkov poskytovaných služieb.

Pre zaslanie 8 tipov ako vybrať dobrú doménu budú spracované minimálne údaje (email) a to na právnom základe Súhlas.

Pre štatistické a marketingové účely využívame cookies tretích strán Google a Facebook. V používaných cookies sú vaše osobné údaje anonymizované. Viac o Cookies.

5. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom
  • práva na opravu,
  • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
  • máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy info@webygroup.sk alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady vyžiadať potrebné informácie.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.

6. Zodpovednosť

Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie týchto zásad spracovania a ochrany osobných údajov a je pripravená tento súlad preukázať kompetentným subjektom.